ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน

 


 

advertisement

 • พยัญชนะตัวที่ ๔ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กกในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นต้น เช่น โรค มรรค มารค เทคนิค.

 • คคน-, คคนะ

  [คะคะนะ-] (แบบ) น. ฟ้า. (ป., ส.).

 • คคน-, คคนะ

  [คะคะนะ-] (แบบ) น. ฟ้า. (ป., ส.).

 • คคนัมพร

  [คะคะนําพอน] น. ฟ้า. (ป., ส. คคน + อมฺพร).

 • คคนางค์

  [คะคะนาง] น. ฟ้า. (ป., ส. คคน + องฺค).

 • คคนานต์

  [คะคะนาน] น. ฟ้า. (ป., ส. คคน + อนฺต).

 • คคนัมพร

  ดู คคน-, คคนะ.

 • คคนางค์

  ดู คคน-, คคนะ.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒