ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' วิชาการ '

  วิชาการ  หมายถึง น. วิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา เช่นบทความวิชาการสัมมนาวิชาการ การประชุมวิชาการ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • วิชาแกน

  น. รายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรร่วมกันของหลายคณะหรือหลายสาขาของปริญญาเดียวกัน ที่ผู้เรียนในคณะหรือสาขาเหล่านั้นจะต้องเรียน. (อ. core course).

 • วิชาชีพ

  น. วิชาที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่นวิชาแพทย์ วิชาช่างไม้ วิชาช่างยนต์.

 • วิชาโท

  น. รายวิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนให้ลึกซึ้งรองลงมาจากวิชาเอก.(อ. minor course).

 • วิชาธร

  น. พิทยาธร.

 • วิชาบังคับ

  น. รายวิชาที่กำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในหลักสูตรนั้นจะต้องเรียน. (อ. prescribed course).

 • วิชาบังคับพื้นฐาน

  น. รายวิชาพื้นฐานที่บังคับให้เรียนในหลักสูตร.(อ. basic requirement).

 • วิชาบังคับเลือก

  น. รายวิชาเลือกที่ทางภาควิชาบังคับให้เรียนในหลักสูตร. (อ. elective prescribed course).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒