ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน

 


 

advertisement

 • ฦ, ฦๅ ๑

  วิธีเขียนเสียง ลึ ลือ แต่บัญญัติเขียนเป็นอีกรูปหนึ่งต่างหาก อนุโลมตามอักขรวิธีของสันสกฤต.

 • ฦ, ฦๅ ๑

  วิธีเขียนเสียง ลึ ลือ แต่บัญญัติเขียนเป็นอีกรูปหนึ่งต่างหาก อนุโลมตามอักขรวิธีของสันสกฤต.

 • ฦๅ ๒

  (โบ) ก. ลือ.

 • ฦๅชา

  (โบ) ก. ลือชา.

 • ฦๅสาย

  (โบ) น. ลือสาย.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒