ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน

 


 

advertisement

 • พยัญชนะตัวที่ ๓๖ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กนอย่างตัว น ในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นต้น เช่นกาล พาล ฟุตบอล.

 • ลก

  ว. หก; (โบ) เรียกลูกชายคนที่ ๖ ว่า ลก, คู่กับ ลูกหญิงคนที่ ๖ว่า อก.

 • ล่ก ๆ

  ว. อาการที่ทำอย่างรีบร้อนหรืออย่างลวก ๆ เช่น ทำงานล่ก ๆเพื่อให้ทันเวลา ทำงานล่ก ๆ เอาดีไม่ได้.

 • ลการ

  [ละกาน] น. ใบเรือ. (ป.).

 • ลกุจ

  [ละกุด] น. มะหาด. (ส.).

 • ลคุฑ, ลคุฬ

  [ละคุด, ละคุน] น. ไม้ตะบอง. (ส. ลคุฑ; ป. ลคุฬ).

 • ลคุฑ, ลคุฬ

  [ละคุด, ละคุน] น. ไม้ตะบอง. (ส. ลคุฑ; ป. ลคุฬ).

 • ลฆุ

  ว. เบา, เร็ว. (ส.; ป. ลหุ).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒