ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน

 


 

advertisement

 • พยัญชนะตัวที่ ๓๒ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กบในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น ปรารภ ลาภ.

 • ภคะ

  (แบบ) น. โชคดี, ความเจริญ, เกียรติ. (ป., ส.).

 • ภควดี

  [พะคะวะดี] ใช้เป็นคําเรียกสตรีที่เคารพ เช่น พระมหิษี พระอุมาพระลักษมี. (ป., ส. ภควตี).

 • ภควัต, ภควันต์, ภควา, ภควาน

  [พะคะ–] น. นามพระเป็นเจ้า, นามพระพุทธเจ้า, พระผู้เป็นเจ้า,พระผู้มีพระภาค. (ป., ส.).

 • ภควัต, ภควันต์, ภควา, ภควาน

  [พะคะ–] น. นามพระเป็นเจ้า, นามพระพุทธเจ้า, พระผู้เป็นเจ้า,พระผู้มีพระภาค. (ป., ส.).

 • ภควัต, ภควันต์, ภควา, ภควาน

  [พะคะ–] น. นามพระเป็นเจ้า, นามพระพุทธเจ้า, พระผู้เป็นเจ้า,พระผู้มีพระภาค. (ป., ส.).

 • ภควัต, ภควันต์, ภควา, ภควาน

  [พะคะ–] น. นามพระเป็นเจ้า, นามพระพุทธเจ้า, พระผู้เป็นเจ้า,พระผู้มีพระภาค. (ป., ส.).

 • ภควัม

  [พะคะ–] น. พระเครื่องรางชนิดหนึ่ง มีพระพักตร์ควํ่าและปิดทวารทั้ง ๙คือ ตา ๒ หู๒ จมูก ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑, โดยปริยายใช้เรียกคนที่ทําหน้าควํ่าหน้างอไม่รับแขกว่า ทําหน้าเป็นภควัม หรือหน้าควํ่าเป็นภควัม; หินชนิดหนึ่งซึ่งมีรูปร่างอย่างนั้น.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒