ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ผรสุ '

  ผรสุ  หมายถึง [ผะระสุ] น. ขวาน. (ป.; ส. ปรศุ).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ผริต, ผริต

  [ผะหฺริด, ผะริตะ] ก. แผ่ไป, ซ่านไป. (ป.).

 • ผริต, ผริต

  [ผะหฺริด, ผะริตะ] ก. แผ่ไป, ซ่านไป. (ป.).

 • ผรุพก

  [ผะรุ] น. กระโถน. (ส.).

 • ผรุส

  [ผะรุสะ, ผะรุดสะ] ว. หยาบ, หยาบคาย. (ป.).

 • ผรุสวาจา, ผรุสวาท

  [ ผะรุสะวาด, ผะรุดสะวาด] น. คําหยาบ. (ป.).

 • ผรุสวาจา, ผรุสวาท

  [ ผะรุสะวาด, ผะรุดสะวาด] น. คําหยาบ. (ป.).

 • ผล

  น. ลูกไม้ เช่น ผลมะม่วง ผลมะปราง; สิ่งที่เกิดจากการกระทำ เช่นผลแห่งการทำดี ผลแห่งการทำชั่ว; ประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ทำนาได้ผล เรียนได้ผล; ในพระพุทธศาสนา เป็นชื่อแห่งโลกุตรธรรมมี ๔ ชั้น คือ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล,คู่กับ มรรค; ลักษณนามเรียกผลไม้ เช่น มะม่วง ๒ ผล มะปราง๓ ผล; จำนวนที่ได้จากการคำนวณ เช่น ๕ กับ ๗ บวกกัน ได้ผลเท่ากับ ๑๒, ผลลัพธ์ ก็ว่า. (ป., ส.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒