ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ผู้สำเร็จ '

  ผู้สำเร็จ  หมายถึง น. ผู้บําเพ็ญพรตจนมีอิทธิฤทธิ์, ผู้วิเศษ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ผู้สืบตระกูล

  น. ลูกหลานที่เป็นชายซึ่งสืบวงศ์สกุลโดยไม่ขาดสาย.

 • ผู้สืบสันดาน

  (กฎ) น. ผู้สืบสาโลหิตโดยตรงลงมา ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ.

 • ผู้สื่อข่าว

  น. ผู้รายงานข่าว, ผู้เขียนข่าว, ผู้บอกข่าว, (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน), ผู้ส่งข่าว หรือ นักข่าว ก็เรียก.

 • ผู้เสียหาย

  (กฎ) น. บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได้ตามที่กฎหมายกําหนด.

 • ผู้หญิง

  น. หญิง.

 • ผู้หญิงยิงเรือ

  (สํา) น. ผู้หญิงทั่วไป เช่น ของพม่าเป็นเรื่องของพระอินทร์ดูสนิทกว่าที่จะให้ผู้หญิงยิงเรือ, ผู้หญิงริงเรือ ก็ว่า เช่นเห็นผู้หญิงริงเรือที่เนื้อเหลือง. (อภัย).

 • ผู้หญิงหากิน

  น. หญิงค้าประเวณี.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒