ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ประพฤทธิ์ '

  ประพฤทธิ์  หมายถึง [ปฺระพฺรึด] ว. เจริญ, โต, ใหญ่, รุ่งเรือง, งอกงาม. (ส. ปฺรวฺฤทฺธิ;ป. ปวุฑฺฒิ).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ประพัด

  น. กระพัด, สายรัดกูบบนหลังช้าง.

 • ประพันธ์

  ก. แต่ง, เรียบเรียง, ร้อยกรอง, ผูกถ้อยคําเป็นข้อความเชิงวรรณคดี.(ส. ปฺรพนฺธ; ป. ปพนฺธ).

 • ประพาต

  [ปฺระพาด] ก. พัด, กระพือ. (ส. ปฺรวาต).

 • ประพาส

  [ปฺระพาด] (ราชา) ก. ไปต่างถิ่นหรือต่างแดน เช่น ประพาสหัวเมืองประพาสยุโรป, ไปเที่ยว เช่น ประพาสป่า. (ส.).

 • ประพาสต้น

  (ราชา) ก. เที่ยวไปเป็นการส่วนพระองค์, เที่ยวไปอย่างไม่เป็นทางการ,ใช้ว่า เสด็จประพาสต้น.

 • ประพาสมหรณพ

  [ปฺระพาดมะหอระนบ] น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

 • ประพาฬ

  [ปฺระพาน] น. รัตนะ (แก้ว) ชนิดหนึ่ง สีแดงอ่อน เกิดจากหินปะการังใต้ทะเล. (ป. ปวาฬ).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒