ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' บรมบพิตร '

  บรมบพิตร  หมายถึง [บอรมมะบอพิด] น. คําที่พระสงฆ์ใช้สําหรับแทนพระนามพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมเหสี, เดิมใช้ว่า มหาบพิตร.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • บรมวงศานุวงศ์

  (ราชา) น. ญาติ.

 • บรมอัฐิ

  น. กระดูกพระมหากษัตริย์หรือพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง.

 • บรมัตถ์

  [บอระมัด] น. ปรมัตถ์, ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างสูง, ความจริงที่สุด; ชื่อพระอภิธรรมปิฎก เรียกว่า บรมัตถ์, และยังใช้นําหน้าศัพท์ เช่นบรมัตถบารมี บรมัตถประโยชน์. (ป. ปรมตฺถ).

 • บรรกวด

  [บัน-] ก. ประกวด, แข่งขัน.

 • บรรจง

  [บัน-] ก. ตั้งใจทํา เช่น บรรจงเขียน, ทําโดยระมัดระวัง เช่น มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง. ว. อย่างประณีต เช่น เขียนบรรจง, ตัวบรรจง.

 • บรรจถรณ์

  [บันจะถอน] (แบบ) น. เครื่องลาด, เครื่องปู, ที่นอน. (ป. ปจฺจตฺถรณ).

 • บรรจบ

  [บัน-] ก. เพิ่มให้ครบจํานวน เช่น บรรจบให้ครบร้อย บรรจบให้ครบถ้วน;จดกัน, ใกล้ชิดติดต่อกัน, เช่น ปูกระดานให้บรรจบกัน ทาง ๒ สายมาบรรจบกัน, ทําให้เข้ากันสนิท เช่น ติดกรอบหน้าต่างให้มุมบรรจบกัน;ชนขวบ เช่น บรรจบรอบปี, ประจบ ก็ใช้.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒