ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' นิยม '

  นิยม  หมายถึง (แบบ) น. การกําหนด. (ป., ส.). ก. ชมชอบ, ยอมรับนับถือ, ชื่นชมยินดี,ถ้าใช้ประกอบท้ายคําสมาสบางคํามีความหมายว่า ลัทธิ เช่น ชาตินิยมสังคมนิยม.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • นิยมนิยาย

  (ปาก) น. ความแน่นอน, ใช้ในความปฏิเสธว่า เอานิยมนิยายไม่ได้หมายความว่า หาความแน่นอนจริงจังอะไรไม่ได้.

 • นิยยานะ

  [นิยะ] (แบบ) น. การนําออกไป, การออกไป. (ป.; ส. นิรฺยาณ).

 • นิยยานิก

  [นิยะยานิกะ] (แบบ) ว. ที่นําออกไปจากทุกข์ เช่น นิยยานิกธรรม คือธรรมที่นําสัตว์ออกจากทุกข์. (ป., ส. นิรฺยาณิก).

 • นิยัตินิยม

  [นิยัดติ] น. ลัทธิความเชื่อที่ว่า การกระทําทุกอย่างของมนุษย์หรือเหตุการณ์ทั้งหลายได้ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว. (อ. determinism).

 • นิยาม

  [ยาม] (แบบ) น. การกําหนด, ทาง, อย่าง, วิธี. ก. กําหนดหรือจํากัดความหมายที่แน่นอน. (ป., ส.).

 • นิยาย

  น. เรื่องที่เล่ากันมา.

 • นิยุต ๑

  (แบบ) น. สังขยาจํานวนสูงเท่ากับล้าน. (ป.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒