ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' น้ำนอง ๒ '

  น้ำนอง ๒  หมายถึง (๑) ดู กลึงกล่อม. (๒) ดู กําแพงเจ็ดชั้น ๒ (๒).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • น้ำผึ้ง ๑

  ดูใน นํ้า.

 • น้ำผึ้ง ๒

  ดู รวงผึ้ง ๒.

 • น้ำผึ้ง ๓

  ดู รากกล้วย.

 • น้ำมันสน

  น. นํ้ามันระเหยง่ายที่ได้จากการกลั่นยางสนเขา.

 • น้ำละว้า

  ดู นํ้าว้า.

 • น้ำว้า

  น. ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งซึ่งพัฒนามาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี, นํ้าละว้า ก็เรียก, พายัพเรียก กะลิอ่อง หรือ มะลิอ่อง,เชียงใหม่เรียก กล้วยใต้.

 • นิ

  (โบ) ใช้เสริมคําให้พยางค์สละสลวยขึ้น เช่น สนุกนิ สํานักนิ.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒