ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' นิรุทกะ '

  นิรุทกะ  หมายถึง ดู นิร.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • นิรุทธ์

  (แบบ) ก. ดับแล้ว. (ป.).

 • นิโรช

  ดู นิร.

 • นิโรธ, นิโรธ

  [นิโรด, นิโรดทะ] (แบบ) น. ความดับ; นิพพาน. (ป.).

 • นิโรธ, นิโรธ

  [นิโรด, นิโรดทะ] (แบบ) น. ความดับ; นิพพาน. (ป.).

 • นิโรธสมาบัติ

  [นิโรดทะสะมาบัด, นิโรดสะมาบัด] (แบบ) น. การเข้าสู่นิโรธ เป็นวิธีพักผ่อนของพระอรหันต์. (ป. นิโรธสมาปตฺติ).

 • นิล ๑, นิล

  [นิน, นินละ] น. พลอยชนิดหนึ่ง มีสีดํา ถ้าสีนํ้าเงินแก่ เรียก นิลสีดอกผักตบ. ว. สีอย่างนิล เรียกว่า สีนิล เช่น ตาสีนิล. (ป., ส. นีล).

 • นิล ๑, นิล

  [นิน, นินละ] น. พลอยชนิดหนึ่ง มีสีดํา ถ้าสีนํ้าเงินแก่ เรียก นิลสีดอกผักตบ. ว. สีอย่างนิล เรียกว่า สีนิล เช่น ตาสีนิล. (ป., ส. นีล).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒