ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ธรรมศาสตร์ '

  ธรรมศาสตร์  หมายถึง (โบ) น. ความรู้เกี่ยวกับวิชากฎหมายโดยทั่วไป; คัมภีร์กฎหมายเก่าของอินเดีย, คัมภีร์อันเป็นต้นกําเนิดแห่งกฎหมาย, พระธรรมศาสตร์ก็เรียก.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ธรรมสถิติ

  น. ความตั้งอยู่โดยธรรมดา, ความตั้งอยู่แห่งกฎ, ความตั้งอยู่แห่งยุติธรรม. (ส.; ป. ธมฺม??ติ).

 • ธรรมสภา

  น. ที่ประชุมฟังธรรม. (ส.; ป. ธมฺมสภา).

 • ธรรมสรีระ

  น. ร่างหรือที่บรรจุธรรม, เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์.

 • ธรรมสังคีติ

  น. การสังคายนาธรรม, การร้อยกรองธรรม. (ส. ธรฺม + สํคีติ;ป. ธมฺมสงฺคีติ).

 • ธรรมสังเวช

  น. ความสังเวชโดยธรรม เมื่อเห็นความแตกดับของสังขาร (เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์). (ป. ธมฺมสํเวค).

 • ธรรมสากัจฉา

  น. การสนทนาธรรม. (ป. ธมฺมสากจฺฉา).

 • ธรรมสามิสร

  [สามิด] น. ผู้เป็นใหญ่ด้วยความเป็นเจ้าของธรรม, พระพุทธเจ้า.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒