ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตัวสำคัญ '

  ตัวสำคัญ  หมายถึง (ปาก) น. ตัวร้าย เช่น เด็กคนนี้แหละตัวสำคัญนัก ชอบรังแกเพื่อน.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตัวหนังสือ

  น. สัญลักษณ์แทนเสียงหรือคําพูด.

 • ตัวอย่าง

  น. สิ่งที่นํามาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่นยกตัวอย่าง. ว. ที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพเป็นต้นแทนส่วนทั้งหมดของสิ่งนั้น ๆ เช่น ของตัวอย่าง, ที่ทําให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ครูตัวอย่างนาตัวอย่าง.

 • ตัวเอ้

  น. หัวโจก.

 • ตัวเอก

  น. ผู้ที่มีบทบาทเด่นในเรื่องลิเก ละคร เป็นต้น.

 • ตัว ๒

  (คณิต) น. เรียกเลขในวิธีทําว่า ตัว เช่น ตัวบวก ตัวลบ ตัวคูณ ตัวหาร.

 • ตัวคูณร่วมน้อย

  น. จํานวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนําไปหารด้วยจํานวนเต็มบวกอื่น ๆตั้งแต่ ๒ จํานวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น ๗๐ เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ ๑๔ และ ๓๕, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.

 • ตัวตั้ง ๒

  น. จํานวนเลขที่ตั้งไว้ก่อนสําหรับบวกลบคูณหาร.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒