ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตัวตั้งตัวตี '

  ตัวตั้งตัวตี  หมายถึง น. ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทํากิจกรรมต่าง ๆ, ผู้ที่ตั้งตัวเป็นหัวหน้าในการทํางานอย่างออกหน้าออกตา.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตัวตายตัวแทน

  (สํา) น. ผู้ที่รับช่วงทํางานติดต่อกันไปไม่ขาดตอน.

 • ตัวเต็ง

  น. ตัวที่มีนํ้าหนักในการคาดหมายว่าจะชนะมากกว่าตัวอื่น ๆ.

 • ตัวถัง

  น. ส่วนของรถยนต์ที่ใช้รับน้ำหนักบรรทุก มี ๒ ประเภท คือ ตัวถังแบบมีโครงแชสซีและตัวถังแบบไม่มีโครงแชสซี.

 • ตัวแทน

  (กฎ) น. บุคคลผู้มีอํานาจทําการแทนบุคคลอื่น; ชื่อสัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน มีอํานาจทําการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าตัวการ และตัวแทนตกลงจะทําการนั้น.

 • ตัวแทนค้าต่าง

  (กฎ) น. บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทําการซื้อ หรือขายทรัพย์สินหรือรับจัดทํากิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ.

 • ตัวแทนช่วง

  (กฎ) น. บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนอีกต่อหนึ่งให้กระทําการแทนตัวการ.

 • ตัวแทนเชิด

  (กฎ) น. ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตน หรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒