ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตปนียะ '

  ตปนียะ  หมายถึง น. ทองคํา. (ป., ส.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตม- ๑, ตโม-

  [ตะมะ-] น. ความมืด, ความเศร้าหมอง, ความเขลา. (ป.; ส. ตมสฺ).

 • ตม- ๑, ตโม-

  [ตะมะ-] น. ความมืด, ความเศร้าหมอง, ความเขลา. (ป.; ส. ตมสฺ).

 • ตโมนุท

  น. พระอาทิตย์, พระจันทร์. (ส. ตโมนุท ว่า ผู้ขจัดความมืด).

 • ตโมไพรี

  น. ไฟ. (ส. ตโมไพรี ว่า ศัตรูของความมืด).

 • ตโมหร

  น. พระจันทร์. (ส. ตโมหร ว่า ผู้คลายความมืด).

 • ตม ๒

  น. ดินเปียกที่เหนียวกว่าเลน.

 • ต้ม ๑

  ก. กิริยาที่เอาของเหลวเช่นนํ้าใส่ภาชนะแล้วทําให้ร้อนให้เดือดหรือให้สุกเช่น ต้มนํ้า ต้มข้าว ต้มมัน; ทําให้สะอาดและสุกปลั่ง เช่น ต้มผ้า ต้มทองต้มเงิน. ว. เรียกสิ่งที่ต้มแล้ว เช่น นํ้าต้ม ข้าวต้ม มันต้ม; (ปาก) โดยปริยายใช้ว่าล่อลวงให้หลง, ผู้ถูกล่อลวงให้หลง เรียกว่า ผู้ถูกต้ม.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒