ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตาปีตาชาติ '

  ตาปีตาชาติ  หมายถึง ว. เสมอไป, เรื่อยไป.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตาฝั่ง

  (โบ; กลอน) น. ท่าที่ฝั่ง เช่น เขาก็ไปชุมนุมกันในตาฝั่ง.(ม. คําหลวง ชูชก).

 • ตาพอง ๑

  ดูใน ตา ๒.

 • ตาพอง ๒

  ดู เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร.

 • ตาพอง ๓

  น. ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในสกุล Priacanthus วงศ์Priacanthidae ลําตัวป้อม แบนข้าง ปากเชิดขึ้นคางยื่น ตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเล็กสากมือลําตัวและครีบสีแดงสด อาศัยอยู่ใกล้พื้นท้องนํ้าหรือในระดับนํ้าลึก ที่ชุกชุมได้แก่ชนิด P. tayenus ขนาดโตได้ถึง ๓๐ เซนติเมตร, ตาโต หรือ ตาหวานก็เรียก.

 • ตาม

  ก. ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลําดับของสิ่งหรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน เช่น ตามเขาไป แล้วจึงค่อยตามมา ตามเหตุการณ์; เรียกตัวมา เช่น ไปตามนายก มา, เชิญมา เช่น ไปตามหมอ; เที่ยวค้นหาสิ่งที่หายไป เช่น ตามเรื่อง ตามวัว; จุดให้ไฟติดไว้ เช่น ตามไฟตามตะเกียง ตามประทีป. ว. อาการที่เลียนแบบหรือเอาอย่าง เช่น ทําตาม คล้อยตาม; ควรแก่, เหมาะแก่,เช่น ตามกําลังความสามารถ; เหมือน, อย่าง, ดัง, เช่นตามเคย ตามปรกติ ตามธรรมดา; แล้วแต่, สุดแต่, เช่นตามใจ ตามอัธยาศัย ตามกรรม; ไม่ทวนกระแส (ใช้แก่กระแสนํ้าหรือกระแสลม) ในคําว่า ตามนํ้า ตามลม; ไม่ขัด, ไม่ฝ่าฝืน, ไม่ฝืน, เช่น ทําตามคําสั่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามสมัยนิยม. บ. แถว, แนว, ถิ่น, ที่, เช่น มีอยู่ตามป่า ปิดไว้ตามกําแพง; โดย เช่น ตามที่ปรากฏว่า.

 • ตามกวาง

  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง, เรียกชื่อเต็มว่า พระรามตามกวาง. (เงาะป่า; ศกุนตลา; ราชาธิราช).

 • ตามควาย

  ว. รีบร้อน ในสํานวนว่า เดินอย่างตามควาย.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒