ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ขายชื่อ '

  ขายชื่อ   หมายถึง ก. เอาชื่อเข้าแลกในทํานองขาย, ไม่รักชื่อ, ทําให้เสียชื่อเสียง,ถ้าเอาชื่อผู้อื่นไปแอบอ้างหาผลประโยชน์ เรียกว่า เอาชื่อไปขาย.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ขายตัว

  ก. เอาตัวแลกเงิน, เอาชื่อเสียงแลกเงิน.

 • ขายตามคำพรรณนา

  (กฎ) น. สัญญาซื้อขายที่คู่สัญญาตกลงซื้อขายทรัพย์สินตามลักษณะและคุณภาพที่ผู้ขายได้บรรยายไว้อย่างละเอียด.

 • ขายตามตัวอย่าง

  (กฎ) น. สัญญาซื้อขายที่คู่สัญญาตกลงซื้อขายทรัพย์สินตามที่ผู้ขายได้แสดงไว้.

 • ขายทอดตลาด

  (กฎ) น. การขายทรัพย์สินที่กระทําโดยเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปด้วยวิธีเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสู้ราคากัน ผู้ใดให้ราคาสูงสุดและผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอย่างอื่นตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ผู้นั้นเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินนั้น.

 • ขายบ้านขายเมือง

  ก. ขายชาติ.

 • ขายปลีก

  ก. ขายเป็นส่วนย่อย, ขายตรงแก่ผู้บริโภคใช้สอย.

 • ขายผ้าเอาหน้ารอด

  (สํา) ก. ยอมเสียสละแม้แต่ของจําเป็นที่ตนมีอยู่ เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้, ทําให้สําเร็จลุล่วงไป เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒