ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ขยักขย่อน '

  ขยักขย่อน   หมายถึง [-ขะหฺย่อน] ก. ทํา ๆ หยุด ๆ ไม่ให้เสร็จในรวดเดียว.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ขยักขย้อน

  [-ขะย่อน] ก. มีอาการพะอืดพะอมจวนจะอาเจียน.

 • ขยัน ๑

  [ขะหฺยัน] ก. ทําการงานอย่างแข็งขันไม่ปล่อยปละละเลย, ทําหรือประพฤติเป็นปรกติสมํ่าเสมอ, ไม่เกียจคร้าน; แข็งแรง, เข้าที, เช่นเนื้อหนังขยันมั่นคงนัก. (อิเหนา), พอกํ้ากึ่งกลางนั้นขยันนัก.(เพลงยาวถวายโอวาท).

 • ขยัน ๒

  [ขะหฺยัน] น. ชื่อไม้เถาชนิด Bauhinia strychnifolia Craib ในวงศ์Leguminosae เปลือกมีรสหวาน ๆ ฝาด ๆ ใช้กินกับหมาก.

 • ขยั้น

  [ขะยั่น] ก. คร้าม, เกรง, ไม่กล้า, แหยง.

 • ขยับ

  [ขะหฺยับ] ก. เคลื่อนไหวหรือทําท่าว่าจะทําอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นขยับปากจะพูด ขยับปีกจะบิน ขยับดาบ; เลื่อนที่ เช่น ขยับตู้ใบนี้เข้าไปให้ชิดฝา, กระเถิบ เช่น นั่งอยู่ห่างนัก ขยับเข้ามาให้ใกล้.ว. ค่อนข้าง, เกือบ, เช่น ขยับจะจริง.

 • ขยับขยาย

  [-ขะหฺยาย] ก. แก้ไขให้คลายความลําบากหรือความคับแคบเป็นต้นเพื่อให้เหมาะแก่ความต้องการหรือเหตุการณ์.

 • ขยับเขยื้อน

  [-ขะเยื่อน] ก. เคลื่อนที่, เลื่อนที่, ย้ายที่, (มักใช้ในความปฏิเสธ).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒