ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กุมภิล, กุมภีล์ '

  กุมภิล, กุมภีล์  หมายถึง [กุมพิน, -พี] (แบบ) น. จระเข้. (ป. กุมฺภีล; ส. กุมฺภีร).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กุมเหง

  (ปาก) ก. ข่มเหง, รังแก, ใช้กําลังหรืออํานาจทําให้เดือดร้อน,คุมเหง ก็ว่า.

 • กุมาร

  [-มาน] น. เด็กชาย. (ป., ส. กุมาร ว่า เด็กชาย, ลูกหลวง);ชื่อกัณฑ์ที่ ๘ แห่งมหาเวสสันดรชาดก.

 • กุมารลฬิตา

  [กุมาระละลิตา] น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง กําหนดด้วย๒ คณะ คือ ช คณะ และ ส คณะ และเติมครุข้างท้ายอีก ๑ คำหรือ ๑ พยางค์ จึงมีบาทละ ๗ คำ หรือ ๗ พยางค์ (ตามแบบว่ากุมารลฬิตาชฺสฺคา) ตัวอย่างว่า อนึ่งนุชมีจิต สนิทกรุณะเปรมปรีดิสวามิมะนะภักดี ภิบาลบมิอนาทร. (ชุมนุมตำรากลอน).

 • กุมารา

  (กลอน) น. กุมาร, เด็กชาย, เช่น เมื่อนั้น พระไชยเชษฐ์ความแสนเสนหาพยายามตามปลอบกุมารา อนิจจาปลื้มใจไม่ดูดี.(ไชยเชษฐ์), (ป.; ส. กุมาร ว่า เด็กชาย, ลูกหลวง).

 • กุมารี

  น. เด็กหญิง. (ป., ส.).

 • กุมุท

  [กุมุด] (แบบ) น. บัว, บัวขาว, บัวสาย. (ป., ส.); เลขนับจํานวนสูงเท่ากับ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ยกกําลัง๑๕ หรือ ๑ มี๐ ตามหลัง ๑๐๕ ตัว.

 • กุย ๑

  น. ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิด Saiga tatarica ในวงศ์ Bovidaeมีถิ่นกําเนิดในแถบไซบีเรียตอนใต้มองโกเลียตะวันตกและจีนตะวันตกเฉียงเหนือ เขามีราคาแพง ใช้ทํายาได้.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒