ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กาง ๒ '

  กาง ๒  หมายถึง (ถิ่น-พายัพ) น. ต้นคาง. (ดู คาง ๒).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กางขี้มอด

  (ถิ่น-พายัพ) น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Acrocarpus fraxinifoliusWight et Arn.ในวงศ์ Leguminosae มีฝักแบน ๆ, ขางแดงหรือ แดงน้ำ ก็เรียก.

 • ก้าง ๑

  น. ส่วนแข็งที่ประกอบเป็นโครงร่างของปลา โดยปรกติหมายเอาชิ้นที่แหลมเล็ก ๆ.

 • ก้าง ๒

  น. ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Channa gachua ในวงศ์ Channidaeคล้ายปลาช่อนหรือปลากระสงซึ่งเป็นปลาสกุลเดียวกันเว้นแต่ปลาก้างนั้นเกล็ดข้างตัวมีราว ๔๑-๔๕ เกล็ดขอบครีบต่าง ๆ เป็นสีส้ม, ขี้ก้าง ก็เรียก.

 • ก้าง ๓

  (กลอน) ก. กั้ง, กั้น, ขวาง, เช่น สองท้าวยินสองสายใจจักก้างกลใด บดีบันโดยดังถวิล. (สรรพสิทธิ์).

 • ก้างขวางคอ

  น. ผู้ขัดขวางมิให้ทําการได้สะดวก, ผู้ขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์.

 • กางเกง

  น. เครื่องนุ่งมี ๒ ขา.

 • กางเกียง

  ก. ไม่ลงรูป, ไม่ลงรอย, ไม่ลงที่, รวมกันไม่เข้า, ใช้ว่า กางเกี่ยงก็มี เช่น เมื่อนั้น พระคาวีเห็นนางยังกางเกี่ยง ยิ้มพลางทางลงไปจากเตียง แล้วกล่าวเกลี้ยงแกล้งปลอบให้ชอบใจ. (คาวี), กังเกียงหรือ กําเกียง ก็ว่า.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒