ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กะแอ ๑ '

  กะแอ ๑  หมายถึง น. เครื่องบังแดดมีคันปักดิน หมุนได้ตามต้องการ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กะแอ ๒

  ว. อ่อน, เล็ก, เรียกลูกควายตัวเล็ก ๆ ตามเสียงที่มันร้องว่าลูกกะแอ, ลูกแหง่ ก็ว่า.

 • กะแอน

  (ถิ่น-พายัพ) น. ต้นกระชาย. (ดู กระชาย).

 • กัก

  ก. ไม่ให้ล่วงพ้นเขตที่กําหนดไว้, กำหนดเขตให้อยู่, เช่น กักตัว,กักกัน ก็ว่า; ยึดไว้, ไม่ปล่อยไป, เช่น กักรถ กักน้ำ. ว. หยุดชะงักเช่น หยุดกัก.

 • กักกัน

  ก. กําหนดเขตให้อยู่, กัก ก็ว่า. (กฎ) น. วิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่ศาลใช้ในกรณีที่ให้ควบคุมผู้กระทําความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตกําหนด เพื่อป้องกันการกระทําความผิด เพื่อดัดนิสัยและเพื่อฝึกหัดอาชีพ.

 • กักขัง

  ก. บังคับให้อยู่ในสถานที่อันจํากัด, เก็บตัวไว้ในสถานที่อันจํากัด.(กฎ) น. โทษทางอาญาสถานหนึ่ง ที่ให้กักตัวผู้ต้องโทษไว้ในสถานที่ซึ่งกําหนดไว้อันมิใช่เรือนจํา.

 • กักคุม

  ก. บังคับให้อยู่ในอารักขา.

 • กักด่าน

  ก. กักกุมไว้เพื่อตรวจตรา เช่นตรวจโรคติดต่อ.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒