ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กราฟ '

  กราฟ  หมายถึง น. แผนภูมิที่ใช้เส้น จุด หรือภาพเป็นต้น เพื่อแสดงความเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตัวหนึ่งเทียบกับความเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตัวอื่น; (คณิต) เซตของจุดที่เรียงกันอย่างมีระเบียบตามที่กําหนดขึ้นด้วยสมการหรืออสมการ. (อ. graph).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กราม

  [กฺราม] น. ฟันที่ใช้บดเคี้ยวอาหาร.

 • กรามช้าง ๑

  น. ตําราแพทย์แผนโบราณว่าเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งขึ้นที่แถวกราม มีอาการเป็นเนื้อร้ายงอกขึ้นที่ต่อมแถวก้านคางทําให้ขากรรไตรพองโตใหญ่ออกมา เรียกว่า มะเร็งกรามช้าง.

 • กรามช้าง ๒

  น. ชื่อกล้วยชนิดหนึ่ง เรียกว่า กล้วยกรามช้าง. (ตําราปลูกไม้ผล).

 • กรามพลู

  [กฺรามพฺลู] (โบ) น. กานพลู เช่น แห้วหมูพิชกรามพลูก็มี.(ม. คําหลวง มหาพน). (เทียบทมิฬ กฺรามปู).

 • กราย ๑

  [กฺราย] น. ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Notopterus chitala ในวงศ์Notopteridae หัวและลําตัวแบนข้างมาก สันหัวแอ่นลงท้องเป็นสันคม ครีบท้องมีขนาดเล็ก ครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหางซึ่งเล็กและมีขอบกลม บริเวณเหนือครีบก้นมีจุดสีดํา ๕-๑๐ จุด เรียงเป็นแถวตามยาว ขนาดยาวได้ถึง๑ เมตร, ตองกราย หรือ หางแพน ก็เรียก.

 • กราย ๒

  [กฺราย] น. โรคซางจรชนิดหนึ่ง มีอาการตัวร้อน ลงรากกระหายน้ำ. (แพทย์).

 • กราย ๓

  [กฺราย] ก. เคลื่อนไหวอย่างมีท่าทาง, เดินอย่างมีท่าที, เช่นห่มเสื้อกรายดาบง่า. (ลอ), ลอยชายกรายแขนเข้าในห้อง.(คาวี); เดินเฉียดเข้าไปใกล้ ๆ, เดินเฉียดใกล้เข้าไปอย่างไม่มีคารวะ, เช่น เดินกรายศีรษะ, ใช้เข้าคู่กับคํา กรีด กรุย และกล้ำ เป็น กรีดกราย กรุยกราย และ กล้ำกราย.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒