ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กติกา '

  กติกา  หมายถึง [กะ-] น. กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไปกําหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เช่น กติกาชกมวย กติกาฟุตบอล; (กฎ) หนังสือสัญญา;ข้อตกลง. (ป.; อ. covenant).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กติกาสัญญา

  (กฎ) น. ความตกลงระหว่างประเทศ. (อ. pact).

 • กถา

  [กะ-] น. ถ้อยคํา, เรื่อง, คําอธิบาย, คํากล่าว. (ป.).

 • กถามรรค

  [-มัก] น. ลาดเลาแห่งกถา ได้แก่เรื่องที่แต่งตามอัตโนมัติของผู้แต่งว่าด้วยธรรมนั้น ๆ. (ส. กถา + มรฺค ว่า ทาง).

 • กถามรรคเทศนา

  [-มักคะเทดสะหฺนา] น. เทศนาฝ่ายกถามรรค, คู่กับ สุตตันตเทศนา.(ส. -เทศนา ว่า การแสดง).

 • กถามุข

  น. เบื้องต้นของเนื้อเรื่อง. (ป.; ส. -มุข ว่า หน้า).

 • กถิกาจารย์

  [กะถิกาจาน] (แบบ) น. อาจารย์ผู้กล่าว.(ป., ส. กถิก + ส. อาจารฺย).

 • กทรรป

  [กะทับ] (แบบ) ก. กําหนัด เช่น ตรูกามกทรรปหฤทัย. (สมุทรโฆษ).(ส. กนฺทรฺป ว่า กามเทพ).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒